Każda z informacji, jaka znajduje się w bazie danych, powinna podlegać ochronie. Dotyczy to przede wszystkich informacji o znaczeniu strategicznym, czyli będące kluczowym dla działania. Z tego też względu istnieje bezpieczeństwo informacji i stanowisko administratora bezpieczeństwa informacji. Czym zajmuje się osoba je piastująca? Zakres obowiązków jest dość szeroki.
Administrator i jego obowiązki

Osoba na stanowisku administratora bezpieczeństwa informacji zajmuje się przede wszystkim zapewnieniem przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Szczególnie musi zwracać uwagę na sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,  zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych, nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 przepisu oraz przestrzegania zasad w niej określonych.

Poza tym administrator odpowiada za prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1, zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2-4a i 7.” (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

Główne zadania

Tym, co zajmuje czas pracy administratora bezpieczeństwa informacji, to przede wszystkim nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, gdzie przetwarzane są dane osobowe, oraz kontrola osób, które przebywają w tych pomieszczeniach.

Poza tym musi zapewnić awaryjne zasilanie komputerów i innych urządzeń, które mają wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania. Administrator musi dopilnować, by komputery przenośne, na których przetwarzane są informacje, były zabezpieczone hasłem dostępu na wypadek nieautoryzowanej próby uzyskania dostępu.


Ciekawy artykuł: Znane marki i kary za naruszenie RODO https://www.perfectinfo.pl/znane-marki-i-kary-za-naruszenie-rodo


Odpowiedzialne zadanie

Jak widać, jest to odpowiedzialne stanowisko. Osoba, które je piastuje, zajmuje się bezpieczeństwem danych w przedsiębiorstwie. Nie jest to jednak stanowisko zupełnie osobne – administrator podlega bowiem bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej lub też osobie fizycznej, która jest administratorem danych.

Administrator bezpieczeństwa informacji może zostać zarejestrowany w Generalnym Inspektoracie